• Vyberte si budovu:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v budově
Art Office Gallery na adrese Argentinská 1610/4, Praha 7 (dále jen jako „Budova“)

Vydáno dne 4.5.2018

Vážení uživatelé a návštěvníci Budovy,

obdobně jako v ostatních moderních kancelářských budovách třídy A srovnatelných s naší Budovou, i v naší Budově a na jejím plášti je instalován kamerový systém se záznamovým zařízením (dále jen jako „Kamerový systém“). Na vymezených místech v Budově a v její bezprostřední blízkosti jsou pomocí kamerového systému pořizovány záznamy fyzických osob (dále jen jako „Záznamy“ nebo „Záznam“).

Otázky týkající se pořizování Záznamů a nakládání s nimi podléhají právní regulaci podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Podle terminologie GDPR jsou Záznamy identifikovatelných fyzických osob pořízené Kamerovým systémem považovány za tzv. „osobní údaje“, a nakládání s těmito záznamy se nazývá jako tzv. „zpracování osobních údajů“.

Je naším záměrem provádět zpracování osobních údajů zcela transparentně a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Předkládáme Vám informace o týkající se Kamerového systému a zpracování Záznamů pořízených jeho prostřednictvím.

1. Monitorované prostory

Kamerový systém snímá následující prostory v Budově a v jejím bezprostředním okolí: recepci, chodby, výtahové lobby, parking, vstupy/vjezdy do budovy a jejich bezprostřední okolí.

Kamerový systém naopak nesnímá následující prostory v Budově, kde je nezbytné zachovat soukromí uživatelů/návštěvníků těchto prostor: šatny, toalety, koupelny/sprchy, prostory nájemců apod.

Kamerový systém obsahuje celkem 35 kamer; popis/schéma umístění kamer je k nahlédnutí na vyžádání. Kamery jsou v provozu nepřetržitě.

2. Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou Záznamy z Kamerového systému, na nichž jsou (z povahy věci) zachyceny fyzické osoby/lidé pohybující se v Budově a v bezprostřední blízkosti Budovy.

3. Správce osobních údajů

Osobou odpovědnou za provozování Kamerového systému a zpracování Záznamů je Art Office Gallery a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, registrační číslo 24209627, která je tzv. správcem osobních údajů (dále jen jako „Správce“). Chcete-li se obrátit na Správce v souvislosti s provozováním Kamerového systému a se zpracováním Záznamů, využijte, prosím, následující kontakty: e-mail: info@artgen.cz, telefon 731 673 535, www.artgen.cz.

4. Zpracovatel osobních údajů

K Záznamům mají v omezeném rozsahu přístup též pracovníci SECURITAS ČR s.r.o. (IČ 43872026), avšak výhradně v souvislosti s řešením bezpečnostních či jiných incidentů. Příslušná agentura je tzv. zpracovatelem osobních údajů (dále jen jako „Zpracovatel“). Chcete-li podat podnět týkající se Zpracovatele resp. zpracování Záznamů prováděného Zpracovatelem, prosím, využijte, následující kontakty: telefon 284 017 111, e-mail: management@securitas.cz, www.securitas.cz.

5. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Záznamy se pořizují za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce, uživatelů trvale se zdržujících v Budově a případně dalších osob, zejména za účelem ochrany Budovy jako takové, majetku umístěného v Budově a za účelem bezpečnosti osob nacházejících se v Budově. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se šetřením událostí, které poškozují oprávněné zájmy těchto osob, v prvé řadě pro odhalování a objasňování trestné činnosti a přestupků.

Ke zpracování Záznamů/osobních údajů není potřebné získání souhlasu osob pohybujících se v Budově či v jejím bezprostředním okolí, protože právní základ pro toto zpracování tvoří přímo příslušná ustanovení GDPR.

6. Doba uchování osobních údajů

Záznamy se uchovávají po dobu 7 kalendářních dnů od jejich pořízení, následně jsou Záznamy automaticky přehrány a tím zlikvidovány.

V případě řešení incidentu je uchováván Záznam, který slouží jako důkazní prostředek, po dobu potřebnou pro dořešení příslušného incidentu.

7. Předání osobních údajů

Záznamy z kamerového systému mohou být předány orgánům činným v trestním řízení pro vedení trestního řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Osobní údaje nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci.

8. Vaše práva

Podle ustanovení GDPR máte právo na přístup k osobním údajům (Záznamům z Kamerového systému), které se týkají Vaší osoby, a můžete Správce žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů – Záznamů; Správce je za to oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále Vám přísluší právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů popř. na jejich omezené zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

S ohledem na povahu, právní základ a účel pořizování kamerových záznamů je však možné, že některá z těchto práv budou z povahy věci prakticky realizovatelná pouze s určitými omezeními či vůbec, například:

- realizace práva na přenositelnost osobních údajů (kamerových záznamů) není možná, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Takováto situace může nastat zejména v případě, pokud byste požadoval/a předání záznamu, na kterém jste zachycen/a spolu s jinými jednoznačně identifikovatelnými fyzickými osobami/lidmi.

- není možné účinně uplatnit právo na výmaz osobních údajů (kamerových záznamů), je-li jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) nemusí vést k ukončení jejich zpracování, pokud pro jejich zpracování budou závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami jednotlivce, nebo bude-li jejich zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dále máte možnost podání stížnosti u dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Podrobná informace o Vašich právech podle GDPR je Vám k dispozici na vyžádání.

9. Máte nějaké otázky v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, pomocí Kamerového systému?

Pokud ano, využijte, prosím, následující kontakty: info@artgen.cz, telefon 222 514 284, www.artgen.cz.


POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

v souvislosti se zpracováním osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v budově
Art Office Gallery na adrese Argentinská 1610/4, Praha 7 (dále jen jako „Budova“)

Vydáno dne 4.5.2018

Vážení uživatelé a návštěvníci Budovy,

Předkládáme Vám kompletní přehled Vašich práv souvisejících se zpracováním kamerových záznamů pořízených kamerovým systémem Budovy, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“. GDPR je účinné od 25. května 2018.

Pod pojmem „Mé osobní údaje“ se rozumí záznamy Vaší osoby, na kterých jste identifikovatelný/á, které byly pořízeny kamerovým systémem na/v Budově. V textu níže je uveden kompletní výčet práv, která Vám podle GDPR náleží. S ohledem na povahu, právní základ a účel pořizování kamerových záznamů je však možné, že některá z těchto práv budou z povahy věci prakticky realizovatelná pouze s určitými omezeními či vůbec, například:

- realizace práva na přenositelnost osobních údajů (kamerových záznamů) není možná, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Takováto situace může nastat zejména v případě, pokud byste požadoval/a předání záznamu, na kterém jste zachycen/a spolu s jinými jednoznačně identifikovatelnými fyzickými osobami/lidmi.

- není možné účinně uplatnit právo na výmaz osobních údajů (kamerových záznamů), je-li jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) nemusí vést k ukončení jejich zpracování, pokud pro jejich zpracování budou závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami jednotlivce, nebo bude-li jejich zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Výčet Vašich práv podle GDPR:


- podle článku 13 GDPR :

 • mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,

 • mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,

 • mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,

- podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:

 • mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.

 • mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správce. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

- podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

- podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce či jiné třetí osoby převažují nad mými oprávněnými důvody.

 • pokud bylo zpracování omezeno podle bodu výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

- podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:

 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

- podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

 • mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky.

- podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

 • Oznámení podle předchozího bodu se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v budově
Gen Office Gallery na adrese U garáží 1/1611, Praha 7 (dále jen jako „Budova“)

Vydáno dne 4.5.2018

Vážení uživatelé a návštěvníci Budovy,

obdobně jako v ostatních moderních kancelářských budovách třídy A srovnatelných s naší Budovou, i v naší Budově a na jejím plášti je instalován kamerový systém se záznamovým zařízením (dále jen jako „Kamerový systém“). Na vymezených místech v Budově a v její bezprostřední blízkosti jsou pomocí kamerového systému pořizovány záznamy fyzických osob (dále jen jako „Záznamy“ nebo „Záznam“).

Otázky týkající se pořizování Záznamů a nakládání s nimi podléhají právní regulaci podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Podle terminologie GDPR jsou Záznamy identifikovatelných fyzických osob pořízené Kamerovým systémem považovány za tzv. „osobní údaje“, a nakládání s těmito záznamy se nazývá jako tzv. „zpracování osobních údajů“.

Je naším záměrem provádět zpracování osobních údajů zcela transparentně a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Předkládáme Vám informace o týkající se Kamerového systému a zpracování Záznamů pořízených jeho prostřednictvím.

1. Monitorované prostory

Kamerový systém snímá následující prostory v Budově a v jejím bezprostředním okolí: recepci, chodby, výtahové lobby, parking, vstupy/vjezdy do budovy a jejich bezprostřední okolí.

Kamerový systém naopak nesnímá následující prostory v Budově, kde je nezbytné zachovat soukromí uživatelů/návštěvníků těchto prostor: šatny, toalety, koupelny/sprchy, prostory nájemců apod.

Kamerový systém obsahuje celkem 28 kamer; popis/schéma umístění kamer je k nahlédnutí na vyžádání. Kamery jsou v provozu nepřetržitě.

2. Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou Záznamy z Kamerového systému, na nichž jsou (z povahy věci) zachyceny fyzické osoby/lidé pohybující se v Budově a v bezprostřední blízkosti Budovy.

3. Správce osobních údajů

Osobou odpovědnou za provozování Kamerového systému a zpracování Záznamů je Gen Office Gallery a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, registrační číslo 24209881, která je tzv. správcem osobních údajů (dále jen jako „Správce“). Chcete-li se obrátit na Správce v souvislosti s provozováním Kamerového systému a se zpracováním Záznamů, využijte, prosím, následující kontakty: e-mail: info@artgen.cz, telefon 731 673 535, www.artgen.cz.

4. Zpracovatel osobních údajů

K Záznamům mají v omezeném rozsahu přístup též pracovníci SECURITAS ČR s.r.o. (IČ 43872026), avšak výhradně v souvislosti s řešením bezpečnostních či jiných incidentů. Příslušná agentura je tzv. zpracovatelem osobních údajů (dále jen jako „Zpracovatel“). Chcete-li podat podnět týkající se Zpracovatele resp. zpracování Záznamů prováděného Zpracovatelem, prosím, využijte, následující kontakty: telefon 284 017 111, e-mail: management@securitas.cz, www.securitas.cz.

5. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Záznamy se pořizují za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce, uživatelů trvale se zdržujících v Budově a případně dalších osob, zejména za účelem ochrany Budovy jako takové, majetku umístěného v Budově a za účelem bezpečnosti osob nacházejících se v Budově. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se šetřením událostí, které poškozují oprávněné zájmy těchto osob, v prvé řadě pro odhalování a objasňování trestné činnosti a přestupků.

Ke zpracování Záznamů/osobních údajů není potřebné získání souhlasu osob pohybujících se v Budově či v jejím bezprostředním okolí, protože právní základ pro toto zpracování tvoří přímo příslušná ustanovení GDPR.

6. Doba uchování osobních údajů

Záznamy se uchovávají po dobu 7 kalendářních dnů od jejich pořízení, následně jsou Záznamy automaticky přehrány a tím zlikvidovány.

V případě řešení incidentu je uchováván Záznam, který slouží jako důkazní prostředek, po dobu potřebnou pro dořešení příslušného incidentu.

7. Předání osobních údajů

Záznamy z kamerového systému mohou být předány orgánům činným v trestním řízení pro vedení trestního řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Osobní údaje nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci.

8. Vaše práva

Podle ustanovení GDPR máte právo na přístup k osobním údajům (Záznamům z Kamerového systému), které se týkají Vaší osoby, a můžete Správce žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů – Záznamů; Správce je za to oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále Vám přísluší právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů popř. na jejich omezené zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

S ohledem na povahu, právní základ a účel pořizování kamerových záznamů je však možné, že některá z těchto práv budou z povahy věci prakticky realizovatelná pouze s určitými omezeními či vůbec, například:

- realizace práva na přenositelnost osobních údajů (kamerových záznamů) není možná, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Takováto situace může nastat zejména v případě, pokud byste požadoval/a předání záznamu, na kterém jste zachycen/a spolu s jinými jednoznačně identifikovatelnými fyzickými osobami/lidmi.

- není možné účinně uplatnit právo na výmaz osobních údajů (kamerových záznamů), je-li jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) nemusí vést k ukončení jejich zpracování, pokud pro jejich zpracování budou závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami jednotlivce, nebo bude-li jejich zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Dále máte možnost podání stížnosti u dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Podrobná informace o Vašich právech podle GDPR je Vám k dispozici na vyžádání.

9. Máte nějaké otázky v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, pomocí Kamerového systému?

Pokud ano, využijte, prosím, následující kontakty: info@artgen.cz, telefon 222 514 284, www.artgen.cz.


POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

v souvislosti se zpracováním osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v budově
Gen Office Gallery na adrese U garáží 1/1611, Praha 7 (dále jen jako „Budova“)

Vydáno dne 4.5.2018

Vážení uživatelé a návštěvníci Budovy,

Předkládáme Vám kompletní přehled Vašich práv souvisejících se zpracováním kamerových záznamů pořízených kamerovým systémem Budovy, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“. GDPR je účinné od 25. května 2018.

Pod pojmem „Mé osobní údaje“ se rozumí záznamy Vaší osoby, na kterých jste identifikovatelný/á, které byly pořízeny kamerovým systémem na/v Budově. V textu níže je uveden kompletní výčet práv, která Vám podle GDPR náleží. S ohledem na povahu, právní základ a účel pořizování kamerových záznamů je však možné, že některá z těchto práv budou z povahy věci prakticky realizovatelná pouze s určitými omezeními či vůbec, například:

- realizace práva na přenositelnost osobních údajů (kamerových záznamů) není možná, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Takováto situace může nastat zejména v případě, pokud byste požadoval/a předání záznamu, na kterém jste zachycen/a spolu s jinými jednoznačně identifikovatelnými fyzickými osobami/lidmi.

- není možné účinně uplatnit právo na výmaz osobních údajů (kamerových záznamů), je-li jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů (kamerových záznamů) nemusí vést k ukončení jejich zpracování, pokud pro jejich zpracování budou závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami jednotlivce, nebo bude-li jejich zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Výčet Vašich práv podle GDPR:


- podle článku 13 GDPR :

 • mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,

 • mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,

 • mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,

- podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:

 • mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.

 • mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správce. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

- podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

- podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce či jiné třetí osoby převažují nad mými oprávněnými důvody.

 • pokud bylo zpracování omezeno podle bodu výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

- podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:

 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

- podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

 • mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky.

- podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

 • Oznámení podle předchozího bodu se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Domluvit si 
prohlídku

Přijďte se na kanceláře podívat osobně a dejte si s námi kafe. Provedeme vás budoucností vaší firmy. V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytnout společnosti své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu. Pokud při případné komunikaci mezi Vámi a společností získá společnost z povahy věci Vaše kontaktní údaje, pak je společnost nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s Vámi.

Zavřit